Akademia Biznesu - konkurs dla przedsiębiorczych studentów » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Akademia Biznesu - konkurs dla przedsiębiorczych studentów

Masz pomysł na biznes, a nie wiesz jak rozpocząć - ten konkurs jest dla Ciebie!

REGULAMIN KONKURSU I AKADEMII BIZNESU

1. Organizatorem i fundatorem Konkursu i Akademii Biznesu jest Paulina Mularska ul. Hawelańska 11/71 61-625 Poznań NIP 599 308 59 02 przy współpracy z firmą AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie s.a.

2. Udział w Konkursie i Akademii Biznesu jest nieodpłatne.

3. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

4. Konkurs jest kierowany do studentów 3, 4 i 5-go roku studiów.

5. Aby wygrać udział w Akademii Biznesu, należy wziąć udział w Konkursie. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz rekomendacji swojej osoby na maila mularska.paulina@aviva.com.pl do dnia 31.05.2022r.

6. Kandydaci poprzez swoje zgłoszenie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie potrzeb na rzecz Konkursu i dalej Akademii Biznesu. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Fundatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Akademii Biznesu.

7. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń, zostanie wytypowanych 15-tu Laureatów Konkursu, na których czeka bezpłatne uczestnictwo w Akademii Biznesu. Zastrzegamy sobie prawo do nieujawniania procedury wyboru Laureatów.

8. Lista Laureatów zostanie ogłoszona do dnia 15.06.2022r.

9. Każdy uczestnik Konkursu dostanie mailową informację o wynikach. Dodatkowo z Laureatami skontaktujemy się telefonicznie.

10. W przypadku braku kontaktu z Laureatem, w ciągu 3 dni po dniu opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana innej osobie biorącej udział w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

11. Akademia Biznesu odbywać się będzie w każdą środę w lipcu i sierpniu 2022r. w budynku PIXEL 4 przy ul. Grunwaldzkiej 186 w Poznaniu.

12. Akademia Biznesu kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.

14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego