Ministerstwo Klimatu i Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór kandydatów do Programu stażowego "Klimat dla przyszłości » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Ministerstwo Klimatu i Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór kandydatów do Programu stażowego "Klimat dla przyszłości

Ministerstwo Klimatu

i Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ogłaszają nabór kandydatów

na roczny, płatny staż w ramach pierwszej edycji

PROGRAMU STAŻOWEGO „KLIMAT DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

Liczba miejsc:30

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Klimatu oraz jednostki podległe  i nadzorowane przez Ministra Klimatu

Termin odbywania stażu: listopad 2020 – październik 2021 (12 miesięcy)

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

· przygotowanie studentów i absolwentów najlepszych polskich uczelni technicznych
i rolniczych do pracy w administracji publicznej w obszarze klimatu

·  nabycie przez stażystów doświadczenia zawodowego i wiedzy merytorycznej przekazanej przez ekspertów z sektora publicznego

· zaangażowanie stażystów w projekty realizowane w Ministerstwie Klimatu oraz instytucjach podległych i nadzorowanych przez Ministra Klimatu

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO CIEBIE, JEŚLI SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE, CZYLI:

·  jesteś STUDENTEM jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów II stopnia lub ABSOLWENTEM studiów II stopnia jednej z niżej wymienionych uczelni technicznych lub rolniczych:

1.      Politechnika Warszawska          

2.      Akademia Górniczo-Hutnicza

3.      Politechnika Wrocławska

4.      Politechnika Gdańska    

5.      Politechnika Łódzka       

6.      Politechnika Śląska

7.      Politechnika Poznańska 

8.      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

9.      Politechnika Lubelska    

10.   Politechnika Krakowska 

11.   Politechnika Częstochowska

12.   Wojskowa Akademia Techniczna

13.   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15.   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

16.   Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

17.   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • znasz język angielski na poziomie co najmniej B2
  • nie ukończyłaś/eś 26 roku życia

DODATKOWE PUNKTY MOŻESZ UZYSKAĆ ZA:

·  zrealizowanie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem administracji publicznej (wymagana kopia zaświadczenia)

·   znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagana kopia certyfikatu)

DOKUMENTY, KTÓRYCH OD CIEBIE WYMAGAMY:

·        CV w języku polskim

·        zaświadczenie z uczelni – jeśli jesteś studentem (wzór zaświadczenia stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego) lub kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia – jeśli jesteś absolwentem.

ETAPY NABORU:

ETAP I

·     ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW  POD  WZGLĘDEM  SPEŁNIANIA WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II  

·    TEST WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI  sprawdzający  wiedzę  ogólną,  znajomość  bieżącej sytuacji  społeczno-gospodarczej  oraz  umiejętność  analizy  i  syntezy  informacji

·   SPRAWDZIAN  ZNAJOMOŚCI  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

ETAP III

·    ROZMOWA KWALIFIKACYJNA przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, złożoną
z przedstawicieli Organizatorów Stażu oraz Partnerów Programu (obejmująca przygotowaną przez kandydata prezentację na temat wybrany spośród proponowanych przez Organizatorów Stażu i  Partnerów Programu)

Program stażu jest realizowany w języku polskim.

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ?

Nie zwlekaj, aplikuj już dziś i prześlij wymagane dokumenty na adres:

staz.klimatdlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: do 28 września 2020 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres: staz.klimatdlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości” w Ministerstwie Klimatu

 

1)    Twoje dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez:

- Ministra Klimatu z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54,

- Prezesa Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie (00-548)

  ul. Krucza 5/11D,

- Prezesa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (02-673),

  ul. Konstruktorska 3A,

- Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 56,

- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54,

- Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17,

- Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych  z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7,

- Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,

- Dyrektora Instytutu Energetyki z siedzibą w Warszawie (01-330), ul. Mory 8,

- Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 6,

- Dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie (03-195), ul. Dorodna 16,

- Dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego z siedzibą w Warszawie (01-497),
ul. Hery 23,

- Dyrektora Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie (03-194),
ul. Konwaliowa 7,

- Dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku (05-400),
ul. Andrzeja Sołtana 7,

którzy są współadministratorami danych osobowych. 

2)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru kandydatów do Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości” oraz jego realizacji[1].

3)    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu Stażowego "Klimat dla Przyszłości".

4)    Masz prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

c)      usunięcia swoich danych osobowych

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

e)    wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa)

5)    Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty realizujące porozumienie.

6)    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Twój udział w naborze  do Programu Stażowego "Klimat dla Przyszłości".

7)    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem (inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl).

 

 


[1] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO)