OGŁOSZENIE o naborze do służby na stanowisko - stażysty, docelowo starszego ratownika w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • (61) 848-73-75
 • kariera@up.poznan.pl

OGŁOSZENIE o naborze do służby na stanowisko - stażysty, docelowo starszego ratownika w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zawodzie strażak w Państwowej Straży Pożarnej

 

Rodzaj stanowiska – stażysta, docelowo: starszy ratownik (stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych)

Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór – 4

Rozkład czasu służby – zmianowy 24/48

Miejsce pełnienia służby – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Przewidywany termin przyjęcia do służby – II półrocze 2020r.(w zależności od terminu przyznanych miejsc na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak)

 

Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 1. 1.       Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,  
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP

 

Wymagania niezbędne:

- prawo jazdy kat. B

 

Wymagania preferowane:

a)     prawo jazdy kat. C, C+E oraz D ,

b)     uprawnienia do napełniania zbiorników ciśnieniowych wydane przez UDT,

c)     uprawnienia elektroenergetyczne powyżej 1 KV,

d)     uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych

 

 

 1. 2.      Kandydaci składają następujące dokumenty:
  1. 2a.  (W terminie do 4 marca 2020 r.)
 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej(wraz z danymi kontaktowymi: numer telefonu oraz adres email),
 • życiorys,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – załącznik nr 1,
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania – załącznik nr 2,
 • dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania kwalifikacyjnego – załącznik nr 3,
 • zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, możliwości udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, sprawdzianie braku lęku wysokości, sprawdzianie z pływania (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu) – załącznik nr 4 (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej)
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych- załącznik nr 5
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – załącznik nr 6,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

2 b. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 18 marca 2020 r. składa dokumenty:

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej,
 • kserokopia prawa jazdy

 

Wszystkie przedkładane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, natomiast na kopiach dokumentów kandydat zamieszcza następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”-data i własnoręczny podpis

 1. 3.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem:

„NABÓR I – STARSZY RATOWNIK - imię i nazwisko”

w sekretariacie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań (liczy się bezwzględnie data wpływu do sekretariatu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2020r. Oferty przesłane po tym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Na odrzucone oferty nie będziemy udzielali odpowiedzi. Wyklucza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po złożeniu przez kandydata ww. dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacja o numerze identyfikacyjnym zostanie przekazana kandydatom drogą e-mail lub sms.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postepowania będzie można odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

Informacji w sprawie naboru udziela:

- bryg. Edyta Kalak Filipiak tel:(61) 22-20-310

- st.kpt. Emilia Kuczkowska  tel:(61) 22-20-311

Uwaga:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej 6a. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska służbowe w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. Osoba składająca dokumenty ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawy.

ZASADY PROWADZENIA NABORU

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Składa się z następujących etapów:

ETAP I – ocena dokumentów wg pkt 2a (bez udziału kandydata)

ETAP II – test sprawności fizycznej

ETAP III – sprawdzian lęku wysokości

ETAP IV – sprawdzian z pływania

ETAP V – Test wiedzy

ETAP VI – ocena dokumentów wg pkt. 2b (bez udziału kandydata)

 

Ważne Informacje:

 • Załączniki do pobrania ze strony internetowej www.kmpsp.poznan.pl lub w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
 • Honorowane będą tylko zaświadczenia lekarskie i oświadczenia na drukach pobranych ze strony internetowej lub w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Przedłożenie zaświadczeń, oświadczeń na innych drukach, brak kompletu dokumentów określonych w pkt 3 ogłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
 • Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach itp.
 • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) – data ważności min. do końca 2020 roku.
 • Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia do któregokolwiek z etapów postępowania.
 • Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu będą opublikowane na stronie www.kmpsp.poznan.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w Poznaniu.
 • Kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość przed rozpoczęciem każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 • Po złożeniu przez kandydata dokumentacji, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacja o numerze identyfikacyjnym zostanie przekazana kandydatowi osobiście przy składaniu dokumentów, na adres poczty elektronicznej lub sms.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w Wydziale Kadr, Organizacji i Archiwizacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu tel. (61) 22-20-310 lub wew.311

 

 

 

ETAP VII – rozmowa kwalifikacyjna

ETAP VIII – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej